Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Adaptační strategie

Adaptační strategie

Adaptační plán pro Nebovidy míří k projednání na zastupitelstvu

Nadace Partnerství a společnost AquaForce předali zastupitelům návrh strategie a akčního plánu  adaptačních opatření na dopady změny klimatu. Adaptační plán vychází z dat o území, předpokládaném vývoji klimatu i možných rizicích pro Nebovidy. V neposlední řadě zohledňuje také podněty a názory obyvatel obce získané v dubnové anketě, na červnovém workshopu a při říjnovém projednání s místními občany. Zahrnuje jak projekty, na nichž už obec pracuje, tak nápady, co by mohlo obci ve zvýšení odolnosti proti suchu, vedru či přívalovým dešťům pomoci. Obecní zastupitelstvo by mělo strategii projednat ještě do konce letošního roku.

Jaké návrhy projektů adaptační plán Nebovid obsahuje?

Jako hlavní téma se ukázalo dořešení napojení obce na čistírnu odpadních vod ve Střelicích, jde o prevenci znečištění místních potoků i celého území. Zlepšit by se měl také prostor kolem kostela, kdy je potřeba stávající stromy odborně ošetřit, doplnit je další výsadbou (suchomilných druhů) a umožnit zasakování srážek do průlehů či dešťových záhonů. Při obnově chodníků a rekonstrukci autobusové zastávky v dolní části obce se navrhuje využít propustných či částečně propustných povrchů, podobně jako při úpravě cest v chatové oblasti. Vodozádržné prvky by se mohly stát také součástí obecního sadu a bránit přívalové vodě, aby se dostala do obce.

Velkou kapitolu představuje obnova stromořadí kolem krajské silnice na Střelice a Moravany, která by bránila větrné erozi a pomohla vytvořit bezpečné cesty pro pěší a cyklisty směrem do okolních obcí (zejména Moravan). Vzhledem k tomu, že Nebovidy zatím nemají zpracovány komplexní pozemkové úpravy, doporučuje akční plán dohodnout se prozatím s majiteli pozemků na vzniku zatravněné cesty souběžně se silnicí.

Podrobnější rozpracování všech navrhovaných opatření naleznete v dokumentu níže.

Příprava Adaptační strategie obce Nebovidy na klimatickou změnu byla podpořena grantem z Norských fondů.

NF-SFZP CR-heslo-RGB_A4.jpg

 

Veřejné projednání návrhu Adaptační strategie obce Nebovidy na změnu klimatu

KDY: úterý 26. října 2021 od 17:00

KDE: Sportovní a společenská hala, Nebovidy 250 - malý sál

Srdečně Vás zveme na veřejné projednání návrhu Adaptační strategie pro Nebovidy. Zpracovatelský tým v úvodu stručně představí návrhy opatření i konkrétních projektů, které zvýší odolnost obce vůči vedru, suchu či přívalovým dešťům, zlepší životní prostředí a zvýší bezpečnost obyvatel. V následné diskusi mohou občané vznést své připomínky, další podněty či návrhy na doplnění. Dokument po zapracování připomínek do konce roku schválí zastupitelstvo obce.

Akční plán se skládá z návrhů konkrétních opatření v obci. Můžete si jej stáhnout zde:

AKČNÍ PLÁN - Nebovidy 

Všechny výše uvedené návrhy vycházejí z podrobné analýzy sesbíraných dat a informací o území Nebovid, která se nazývá Analytická část. Obsahuje také výsledky ankety mezi občany i vyhodnocení zranitelnosti obce různými projevy změny klimatu. I tento text je vám k dispozici ke stažení zde:

ANALYTICKÁ ČÁST - Nebovidy

Aby se naplánované projekty podařilo lépe realizovat, aby probíhala komunikace napříč obcí a nechyběla potřebná osvěta, byla vypracována sada doporučení, která jsou shrnuta v dokumentu s názvem Implementační část. I tento dokument si můžete stáhnout zde:

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST - Nebovidy 

Struktura strategických cílů a potřebných opatření k jejich naplnění je zpracována v kapitole, která se jmenuje Návrhová část. Její text si můžete stáhnout zde:

NÁVRHOVÁ ČÁST - Nebovidy

Vyznačení projektů v mapě je pro vás k dispozici zde:

Mapa Nebovidy

Máte-li k uvedeným textům či procesu přípravy Adaptační strategie jakékoliv dotazy, připomínky či podněty, napište nám na: adaptace_nebovidy@nadacepartnerstvi.cz

 

 

 

 

 

Děkujeme všem občanům Nebovid, kteří se zapojili do ankety ve věci adaptace obce na změnu klimatu. Níže si můžete přečíst stručné shrnutí výsledků. Vaše názory, nápady a podněty jsme využili při formulaci návrhu Akčního plánu Adaptační strategie pro Nebovidy. Do konce září bude návrh strategie zveřejněn a v průběhu října s Vámi, občany Nebovid, také projednán. Pozvánku na veřejné setkání k projednání návrhu Adaptační strategie brzy zveřejníme.

Obec by se měla zaměřit na sucho či řešit splaškovou kanalizaci

Více než padesátka obyvatel Nebovid se na jaře zapojila do internetové ankety související s přípravou adaptační strategie naší obce na klimatické změny. Mezi respondenty v počtu lehce převažovali muži (58 %) nad ženami (42 %) a téměř polovina odpovídajících patřila do věkové kategorie 35 – 49 let.

Jako nejvíce ohrožující projevy klimatické změny dotazovaní lidé vnímají dlouhodobé sucho (79 % respondentů), dále pak chřadnutí lesů (69 % respondentů) a každý čtvrtý účastník pak také zmiňoval zhoršenou kvalitu vody v řekách a potocích, vlny veder nebo erozi půdy.

Anketa pojmenovala také několik problémů, které by naše obec měla při zpracování adaptační strategie řešit. Jako výzva se ukazuje systém třídění odpadů (označilo 35 % respondentů), kdy dochází k přeplňování kontejnerů na papír a plasty a chybí sběrný dvůr. Podle dotázaných by se do budoucna obec měla zaměřit také na nedostatek pitné vody, který se týká chatové oblasti odkázané na studny s nestabilní hladinou. Stranou zájmu by nemělo zůstat ani doplnění zeleně v obci.

Anketa_opatření

Zhruba tři čtvrtiny respondentů by si přálo, aby měly Nebovidy kvalitně řešenou kanalizaci, opakovaně byla zmiňována zejména chybějící splašková kanalizace. Poptávka je také po obnově tůní a mokřadů (například v nivě Troubského potoka v blízkosti křižovatky Ořechov-Střelice) nebo obnově a vytváření polních cest a alejí v okolní krajině.

Anketa_klimatické změny

Účastníci ankety mohli ještě v závěru vyjádřit, co dalšího by se mohlo v naší obci změnit. Nespokojenost se projevila v tématu parkování nebo nabídky spojů veřejné dopravy. Na druhou stranu by občané uvítali vysazené stromy v nově vzniklých ulicích a podél vycházkových pěších tras, kde citelně chybí jejich stín.

 

Proč a jak Nebovidy připravují Adaptační strategii na změnu klimatu 

Zvýšit odolnost obce vůči dopadům klimatické změny jako jsou dlouhodobé sucho, vlny veder nebo přívalové deště a eroze zemědělské půdy, to je cílem přípravy Adaptační strategie obce Nebovidy na změnu klimatu. Obec Nebovidy ve spolupráci s Nadací Partnerství a firmou Aquaforce za podpory Norských fondů bude hledat taková opatření a konkrétní projekty, které zlepší životní prostředí v obci a zvýší bezpečnost místních obyvatel i ekonomický a sociální potenciál rozvoje obce.

Harmonogram prací:

01/2021 – 02/2021 zpracování analytické části

03/2021 – 04/2021 zpracování návrhové části

05/2021                  zpracování implementační části

06/2021 – 08/2021 zpracování Akčního plánu opatření

09/2021                  projednání návrhu strategie s veřejností

10/2021                  finalizace dokumentu a odevzdání

Jak se můžete zapojit?

Veřejnost bude do přípravy Adaptační strategie zapojena už v průběhu jejího zpracování.

03/2021 – 04/2021            anketa s cílem získat názory občanů, jak silně klimatické hrozby vnímají a jaká opatření by uvítali

05/2021                             veřejné představení návrhové části, sběr podnětů pro Akční plán

09/2021                             veřejné projednání kompletního návrhu Adaptační strategie

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky či podněty, napište nám: adaptace_nebovidy@nadacepartnerstvi.cz

NF-SFZP CR-heslo_RGB(2).jpg

Chcete vědět víc?

Co je to klimatická změna a jak se projevuje www.faktaoklimatu.cz

Příklady dobré praxe #Jak na klima – inspirační databáze soutěže Adapterra Awards www.adapterraawards.cz

190507_00_litovicky-potok_03m(1).jpg